Loomapidaja vastutus saab olla tsiviilõiguslik ning karistusõiguslik ning rikkujat saab vastutusele võtta väärteo- või kriminaalkorras. Allolevalt selgitame loomapidaja vastutuse aluseid ja selgitame kuidas käituda kui olete sattunud koerarünnaku ohvriks.

Väärteovastutus

Omavalitsuste kehtestatud kasside ja koerte pidamise eeskirjades reeglina nõue, et loomapidaja peab tagama järelevalve oma looma üle, välistama omapäi hulkumise ja teistele inimestele ning loomadele kallaletungimise võimaluse. Seega, kui võõras koer ründab teid või teie looma avalikus kohas või ka teile kuuluval territooriumil, saab selle koera omanikku väärteokorras kohaliku omavalitsuse kehtestatud kasside ja koerte pidamise eeskirja rikkumise eest vastutusele võtta. On oluline meeles pidada, et loomapidajat saab karistada ainult neil juhtudel, kui rikkumine põhjustas varalise kahju või inimesele tervisekahjustuse

Rünnaku ohver peaks koheselt esitama avalduse politseile või omavalitsuse vastavale ametnikule, tuues ära täpse asjaolude kirjelduse ja võimalusel ka tunnistajate ja loomaomaniku andmed. Kindlasti tuleb nii inimesele, aga ka teie loomale tekitatud vigastuste osas pöörduda arsti poole nii õigeaegse ravi kui arstitõendi saamiseks.  Arstitõendi vajadus tekib kahjude väljanõudmiseks.

Tsiviilõiguslik vastutus

Teise õiguskaitsevahendina on ohvril kahju tekkimise korral võimalus esitada võlaõiguslik nõue kahju tekitanud agressiivse koera omanik vastu. Reeglina kuuluvad hüvitatava kahju alla ravikulud, katkised riided, hukkunud looma varaline väärtus, aga samuti ka moraalne kahju. Võlaõigusseaduse § 1056 kohaselt vastutab suurema ohu allika valdaja või valitseja suurema ohu allikaga tekitatud kahju eest sõltumata oma süüst.

Võlaõigusseaduse § 1060 kohaselt loomapidaja vastutab looma poolt tekitatud kahju eest ja ta peab korvama ründega tekitatud kahju. L