Loomapidaja vastutus saab olla tsiviilõiguslik ning karistusõiguslik ning rikkujat saab vastutusele võtta väärteo- või kriminaalkorras. Allolevalt selgitame loomapidaja vastutuse aluseid ja selgitame kuidas käituda kui olete sattunud koerarünnaku ohvriks.

Väärteovastutus

Omavalitsuste kehtestatud kasside ja koerte pidamise eeskirjades reeglina nõue, et loomapidaja peab tagama järelevalve oma looma üle, välistama omapäi hulkumise ja teistele inimestele ning loomadele kallaletungimise võimaluse. Seega, kui võõras koer ründab teid või teie looma avalikus kohas või ka teile kuuluval territooriumil, saab selle koera omanikku väärteokorras kohaliku omavalitsuse kehtestatud kasside ja koerte pidamise eeskirja rikkumise eest vastutusele võtta. On oluline meeles pidada, et loomapidajat saab karistada ainult neil juhtudel, kui rikkumine põhjustas varalise kahju või inimesele tervisekahjustuse

Rünnaku ohver peaks koheselt esitama avalduse politseile või omavalitsuse vastavale ametnikule, tuues ära täpse asjaolude kirjelduse ja võimalusel ka tunnistajate ja loomaomaniku andmed. Kindlasti tuleb nii inimesele, aga ka teie loomale tekitatud vigastuste osas pöörduda arsti poole nii õigeaegse ravi kui arstitõendi saamiseks.  Arstitõendi vajadus tekib kahjude väljanõudmiseks.

Tsiviilõiguslik vastutus

Teise õiguskaitsevahendina on ohvril kahju tekkimise korral võimalus esitada võlaõiguslik nõue kahju tekitanud agressiivse koera omanik vastu. Reeglina kuuluvad hüvitatava kahju alla ravikulud, katkised riided, hukkunud looma varaline väärtus, aga samuti ka moraalne kahju. Võlaõigusseaduse § 1056 kohaselt vastutab suurema ohu allika valdaja või valitseja suurema ohu allikaga tekitatud kahju eest sõltumata oma süüst.

Võlaõigusseaduse § 1060 kohaselt loomapidaja vastutab looma poolt tekitatud kahju eest ja ta peab korvama ründega tekitatud kahju. Loomapidaja vastutus seaduses on reguleerutud nn riskivastutusena. Teisisõnu kohustub looma omanik hüvitama tekitatud kahjud hoolimata sellest, kas tema tegevusele üleüldse midagi ette heita saab. Tegemist on süüst sõltumatu vastutusega, mis kaasneb tavapärasest ohtlikuma tegevusega. Seaduse kohaselt loetakse loomapidamist tavapärasest ohtlikumaks tegevuseks, kuivõrd loomad võivad olla kontrollimatud ja ettearvamatud.

Esialgu tuleks pöörduda kahju nõudega otse looma eest vastutava isiku poole ning nõude rahuldamisest keeldumisel kohtu poole. Ka siinkohal on väga oluline üles märkida sündmuse toimumise koht ja aeg, asjaolude võimalikult täpne kirjeldus ja muud teadaolevad kontaktandmed. Kindlasti tuleb nii inimesele kui loomale tekitatud vigastuste osas pöörduda arsti poole nii õigeaegse ravi kui arstitõendi saamiseks. Ravikulude ja teiste kaasnevate kulude tõendamiseks tuleb alles hoida kõik arved ja tšekid.

Kriminaalvastutus

Teatavate asjaolude esinemisel on võimalik teid või teie looma rünnanud koera omanikku võtta vastutusele ka kriminaalkorras. Nimelt, kohaldatakse loomadele asjade kohta kehtivaid sätteid. Karistusseadustiku § 203 käsitleb võõra asja rikkumist ja hävitamist ning kui sellega on tekitatud oluline kahju, siis saab karistada vastutavat isikut kriminaalkorras rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistusega.

KarS § 205 käsitleb võõra asja rikkumist ja hävitamist ettevaatamatusest ning sellisel juhul on karistusena ette nähtud rahaline karistus või kuni üheaastane vangistus, kui tekitatud kahju oli suur. Seejuures oluline on kahju, mis ületab kehtivat palga alammäära ühes kuus kümnekordselt ning suur on kahju, mis ületab kehtivat palga alammäära ühes kuus sajakordselt. Lisaks saab vastavate aluste esinemise korral agressiivse looma omanikku vastutusele võtta kriminaalkorras ka inimesele raske terviskahju tekitamise eest või raske terviskahju tekitamise eest ettevaatamatusest.