Foto: Eesti Loodushoiu Keskus

Värske kalastiku-uuring kinnitab, et Sindi paisu eemaldamine on Pärnu jõe ja tema lisajõgede kalarikkust hüppeliselt kasvatanud ning mitmed paisu tagant kadunud liigid on sinna tagasi tulnud. Jõesilmu ja vimma levikule keskendunud uurimus lubab ka järeldada, et rajatud kalapääsud ja kärestikud on hästi mõjunud kõigile teistelegi Pärnu jõestikus elavatele kalaliikidele.

„Uurimistulemused kinnitavad, et Sindi paisu eemaldamise on üks suur edulugu,“ ütles kalateadlane Meelis Tambets Pärnu jõestiku elupaikade taastamise tulemuslikkuse hindamise kokkuvõtet huvilistele tutvustades. „Sindi pais sulges siirdekaladele ligipääsu ca 90% Pärnu jõestiku elu- ja kudepaikadest, kuid paisu lõplik likvideerimine 2019. aastal on kalade rändetee taas avanud. Kalad on Pärnu jõe ja lisajõed kenasti üles leidnud, seda näitasid nii signaalsaatjaga varustatud kalade uuringud kui ka ulatuslikud seirepüügid ning märgistatud kalade taaspüügid.“

Jõesilm ja vimb rändavad kudemiseks merest vooluveekogudesse ja neile on omane tung liikuda kõrgele ülesvoolu. Jõesilm on omamoodi indikaator ka teiste liikide jaoks: ta on üsna nõrk rändetakistusi ületama ning seega on jõestiku nendesse osadesse, kuhu ulatuvad jõesilmu ränded, võimelised liikuma ka paljud teised kalaliigid.
Jõesilmu ja vimma levik on ulatuslik ootuspäraselt Pärnu jões, kuid kogutud andmed kinnitavad suurt levikut ka jõestiku teistes osades. Tambetsi sõnul on selle piirkonna rände ulatuse praeguseks teadlaste poolt kinnitatud rekord jõesilmu käes.

„Püüdsime jõesilmu Paide külje all Pärnu jõkke suubuvast Reopalu jõest 5,7 km kaugusel suudmest ja see on ligi 120 km rannikust,“ selgitas Tambets.

Vimb tabati uuringu käigus Pärnu jões merest 92 km kaugusele. Kalastajate andmetel on vimba esinenud Viljandi järves, seega võib osa Navesti jõkke siirdunud vimbadest olla rännanud veelgi kaugemale.

Paisu eemaldamise mõju jõesilmu ja vimma arvukusele avaldub veelgi nähtavamalt järgmiste aastate jooksul, kui uutelt koelmutelt lisanduvad kalad juba ise järglasi tootma hakkavad. Tambets prognoosib järgmisel viiel ja kümnel aastal silmu- ja vimmasaakide jätkuvat kasvu ning kalade arvukuse suurenemist nii Pärnu jões kui ka rannikumeres. Ta selgitas, et arvestades jõesilmu suguküpsuse saabumise kiirust, võib Sindi paisu eemaldamine selle kala arvukusele mõju avaldada juba järgmisest aastast.

Lisaks Pärnu jõe kalastiku uuringule on valmis saanud ka kalapääsude tõhususe uuring. See vaatles kalade rändetingimusi 12 Eesti eri paigus asuva kalapääsu juures. Neid pääse seni enamasti hinnatud polnud või oli pääse pärast eelmist hindamist täiustatud.

„Investeeringute tõhusust tuleb kontrollida,“ põhjendas uuringu vajalikkust Keskkonnaministeeriumi kalavarude os