Kuigi Eesti tööstusfarmide põrsad peavad oma elu alguses elama läbi mitmeid valulikke protseduure, tähistab just sabade lõikamine suurimat julmust nende tarkade ja sotsiaalsete loomade vastu. Sabad lõigatakse ilma tuimestuseta ära siis, kui põrsad on vaid mõne päeva vanused, aga selle protseduuri tõeline jõhkrus peitub hoopis selle põhjustes.

Lõigatud saba viitab sellele, et sigu peetakse äärmiselt ebasobivates tingimustes, mis on niivõrd ekstreemsed, et sead hakkavad suurest stressist teineteise kehaosi otsast närima.

Just seetõttu otsustati juba 1994. aastal, et Euroopa Liit ei toeta sellist loomade pidamisviisi. Sigade baasvajadused peavad olema rahuldatud ning seakasvatajad ei tohi vastsündinud põrsaste sabu ära lõigata. Eesti loomakaitseseadusesse sai kirja, et sabade lõikamine on lubatud vaid erandjuhtudel, kui farmer on panustanud heaolu tõstmisesse, kuid pole täielikult sabade närimise probleemi veel lahendanud.

Kahjuks ei ole seda regulatsiooni Eestis suudetud rakendada. Sigade heaolu tõstetud ei ole ning 97% meie sigadest peavad endiselt elama kohutavates tingimustes ja lõigatud sabadega.

Milline loom on siga

Sead on ühed maailma kõige targematest olenditest. Lisaks sellele, et neil on pikaajaline mälu ja nad suudavad lahendada keerulisi mõistatusi, on nad ka väga sotsiaalsed ja armastavad loomad.

Teadlased on tuvastanud, et sigade omavahelises suhtluses on kasutusel üle 20 erineva tähendusega häälitsuse, nad laulavad oma põrsastele imetamise ajal ning loovad eluaegseid suhteid. Sead armastavad aktiivselt tegutseda, mängida, tuhnida ja avastada. Just nagu inimestel, on ka sigadel vaja oma ellu uudsust ja põnevust.

Lõigatud saba tähendab katmata baasvajadusi

Sabade lõikamine on julm meetod, mida tööstusfarmerid kasutavad selleks, et nad saaksid oma loomi pidada kõige jubedamates tingimustes – räpasesse ruumikitsikusse surutakse kokku võimalikult palju loomi, ühe 120-kilose sea kohta on põrandapinda vaid ruutmeeter.

Selline elu tekitab sigadele nii vaimseid kui füüsilisi kannatusi – sead ei saa tuhnida, nende haigused jäetakse ravimata, neil ei ole ruumi liikuda ning nad peavad magama iseenda väljaheidete sees.

Farmides, kus jätkatakse rutiinse põrsaste sabade lõikamisega, on sigade elutingimused viidud absoluutsesse miinimumi, et toota võimalikult odavalt võimalikult suur kogus sealiha.

Sabade lõikamisest loobumine ei nõua farmeritelt palju

Teiste riikide kogemustele toetudes näeme, et selleks, et sabu ei oleks vaja lõigata, ei ole vaja palju teha.  Harilikult piisab vaid sellest, kui täidetud on sigade kõige lihtsamad baasvajadused seoses ruumi, toidu ja tegevusega.

Sead on loomult väga puhtad loomad. Piisava ruumi olemasolul hoiavad nad oma väljaheidete ala võimalikult kaugel oma magamisalast. Tööstusfarmide sulgudes pole sigadel piisavalt ruumi liikumiseks ning nad peavad magama oma väljaheidete sees, mis tekitab loomadele palju stressi. Lahenduseks oleks sigadele piisava ruumi pakkumine nii, et neil oleks võimalik end kergendada eemal oma magamis- ja söömisalast.

Sigade loomulike vajaduste hulka kuulub maas tuhnimine ja toidu otsimine. Igaüks meist on kuulnud kuulsatest sigadest, kes on osavad hinnaliste trühvlite maa seest otsimises. Tuhnimisvajadus on aga kõigil sigadel üks. Seda vajadust aitaks rahuldada näiteks põhu ja kanepikiust kotiriide või köie seasulgudesse lisamine.

Tegelikult on põhu või muu sobiva tuhnimismaterjali sigadele kättesaadavaks tegemine ka praegu seadusega ette nähtud, aga paljudes farmides neid nõudeid ei täideta.

Sabade lõikamine ei päästa sigu ei stressist ega vigastustest

Saba konditsioon näitab, kas sigade baasvajadused on kaetud. Sabade lõikamine ei päästa sigasid ei stressist ega vigastustest – halbades tingimustest elavad sead võivad närida ka sabakönti ehk juba äralõigatud saba, aga ka näiteks kaaslaste kõrvu. Saba lõikamine on põrsastele valus, seda teh