Foto Kaidi Silm

Pärnu rannaniidu looduskaitseala pindalaliselt suurimaks kaitse-eesmärgiks on rannaniidud, mis on arvatud liigikaitseliselt oluliste rannaniitude hulka. Rannaniitude hoolduskava järgi on sellised rannaniidud vähemalt 75% ulatuses avatud veepiiriga ja üle 50% ulatuses madalmurused niidud, mis on paljude ohustatud linnuliikide või kõre olulisimad pesitsus- ja elupaigad Eestis. Et tagada ohustatud liikidele optimaalsed elupaigatingimused, peavad need alad olema võimalikult suured ja avatud – eelistatult vähemalt 45 ha suurused, puudetukkadest ja põõsastikest killustamata niidukompleksid, kirjutab Keskkonnaameti maahoolduse büroo vanemspetsialist Cätrin Martinson.

Liigikaitseliselt on sellistel rannaniitudel nagu Pärnus erilise tähelepanu all niidukahlajad, kelle olukord ja pesitusedukus on väga halvas olukorras. Kahlajateks nimetatakse kõiki kurvitsaliste seltsi kuuluvaid ranniku- ja soolinde peale merelisema eluviisiga ännide, kajakate, tiirude ja alkide. Rahvale tuntuimad on ehk punajalg-tilder, niidurüdi, kiivitaja jt. Need linnud otsivad toitu madalates rannaniidu lompides lõugastes nokaga kahlates. See tähendab, et nendele lindudele on eluks vajalik madalmuruste, suurte ja avatud ja samal ajal ka merevee mõjutatud rannaniitude olemasolu. Seal on linnud kiskjate eest kaitstud.

Pärnu rannaniitude hooldusvõtte puhul on oluline nüanss ka nende koosluste reljeef, mis pehme pinnase tõttu ei võimalda hoida kooslust avatuna niitmise teel. Ebatasasel ja märjal kooslusel on niidet kokku koguda raske ja antud koosluste puhul tihti ka võimatu. Kui võtta lahti Maa-ameti kaardirakendusest ortofoto, siis saab oma silmaga näha, kui palju on nendel kooslustel lõukaid, märgi soonekohti, mille vahel tõesti leidub ka kuivemaid põndakuid, kuid nendeni tehnikaga pääsemine ja mõistlikkus on eraldi küsimus – märja pinnasega kooslust võib tehnika ka kahjustada. Nendel aladel ei ole kahjuks võimalik niitmise teel saavutada võimalikult suurt avamaastikku ega samal ajal tagada karjatamisest tulenevat loomulikku reljeefsust ning rannikulõugaste ja mere piiri avatuna püsima jäämist.

Lisaks eelnevale on Pärnu pärandniitude puhul tegemist taastumisjärgus olevate kooslustega, mille taimestikus on palju pilliroogu. Ka pilliroo ohjamiseks ja niidukamara taastumiseks on vajalik loomadega karjatamine, kes oma sõrgadega pinnast õhutavad, värske kevadel tärkava roo ära söövad ning pilliroo risoome lõhuvad. Roogu niidetakse traditsiooniliselt roo kasvatamiseks ja tarberoo varumiseks. Sageli pole see pinnase tõttu võimalik, mistõttu ei ole nendel aladel võimalik niitmise teel saavutada kamara taastumist ja madalmurusust. Nagu juba öeldud, on see aga looduskaitseliselt sealsete liikide elupaikade säilimiseks vajalik.

Eesti looduse infosüsteemi andmete põhjal levivad Pärnu rannaniidul taimed nagu soo-neiuvaip, ahtalehine ängelhein, kahkjaspunane sõrmkäpp, balti sõrmkäpp, harilik muguljuur, emaputk ja sile kardhein. Kõik need taimeliigid vajavad säilimiseks avatud kooslust, et kõrgtaimestu, milleks Pärnu rannaniitudel kujuneb ilma hoolduseta pilliroog, neid ei lämmataks. On päevselge, et osad taimed võivad sattuda kariloomade toidulauale, kuid siiani on neil kooslustel kasutatud portsjonkarjatamist ehk koplite kaupa karjatamist, mis toetab pidevalt teatud arvu taimede õitsemise ja liikide säilimise. Koosluste kinnikasvamine aga seda ei võimalda.

Pärnu rannaniidu looduskaitsealal on inventeeritud ca 300 ha pärandniite, millest hoolduses oli 2021. aastal ca 230 ha. Selle 230 ha seest võib hinnanguliselt leida umbes 10% kõrgemaid põndakuid, mida võiks ilma kogu ala reljeefi arvesse võtmata nn paberi peal niita. Kuid sellised üksikud lapid ei taga kuidagi kogu kaitseala koosluste avatuna püsimist ega ka looduskaitselisi eesmärke.

Pilliroog kasvab märjemates kohtades tagasi juba järgneval aastal ning laieneb kiiresti taas igal järgneval aastal ka kuivema pinnase poole. Puitunud pilliroogu on vaja aga hekseldada või