Eesti Keskkonnaühenduste Koda (EKO) ja Fridays for Future Eesti saatsid valitsusläbirääkijaile soovitused, milles on luubi all kliimapoliitika, energeetika, metsanduse, põllumajanduse ning elurikkuse kaoga seonduvad olulised kitsaskohad. EKO toonitab, et riigieelarve iga kulutus peab toetama kliima- ja keskkonnaeesmärkide saavutamist, sest keskkonnaeesmärkide täitmine hoiab ära suures mahus kulutusi teistes valdkondades.

Ühendused tõdevad, et praegu läbirääkivas kolmikkoalitsioonis on palju potentsiaali edukaks toimetulekuks lahendamist vajavate keskkonnaküsimustega. “Kõigi kolme erakonna programmides on rõõmustavalt palju ettepanekuid, mis kattuvad täielikult või osaliselt keskkonnaorganisatsioonide vaadetega. Eesti vajab senisest kiiremat ja otsustavamat liikumist kliimaneutraalsuse poole ning keskkonna- ja kliimapoliitikas kiireid teaduspõhiseid otsuseid. Loodame, et läbirääkimiste käigus valmib kokkulepe, mille sisu ja ajakava on piisavalt ambitsioonikas, et tagada pikaajaline keskkonna– ja kliimajulgeolek,” ütles Eesti Keskkonnaühenduste Koja koordinaator Maia-Liisa Anton.

Loodava koalitsiooni üks suuremaid ülesandeid on eraldiseisva laiapõhjalise kliimaseaduse kehtestamisega suurendada kliimapoliitika selgust ja mõju nii, et oleks võimalik seatud kliimaeesmärkideni ka jõuda. “Tugev kliimaseadus toetub teadusele, keelab ambitsiooni vähendamise, kuid võimaldab seda piisavalt kiiresti tõsta, kui meie tegevus on ilmselgelt ebapiisav Pariisi leppes püüdluseks võetud 1,5