Euroopa saadikud soovivad ebaseadusliku lemmiklooma kaubanduse vastu võitlemiseks kohustuslikku üle Euroopa Liidulist kasside ja koerte identifitseerimissüsteemi. Sealjuures tahetakse kehtestada karmimad sanktsioonid ja parem kontroll. Lemmikloomadega kaubitsemine mõjutab negatiivselt rahva tervist, loomade heaolu ja tarbijate kaitset.

Ebaseaduslik lemmiklooma kaubandus on Euroopa Liidus kahjuks väga levinud. Illegaalne koerte ja kasside kaubandus saab peamiselt alguses Ida-Euroopa riikidest, kuid suuremahuliselt on see levinud ka nt Suurbritannias. Seda vaatamata sellele, et UKs peavad aretajatel olema loomade paljundamiseks ja müügiks load. Lisaks muudele tekkinud probleemidele ja ohtudele on seesugusest kaubandus saanud sissetulekuallikaks organiseeritud rahvusvahelisele kuritegevusele. Loomulikult mõjutab ebaseaduslik lemmiklooma kaubandus ka ELi siseturgu läbi kaotatud maksude ja loob ühtlasi turul ebaõiglast konkurentsi.

Eesti Loomakaitse Selts (ELS) tegeleb igal aastal mitmete juhtumitega, kus inimesed on teadmatusest ostnud endale lemmiklooma ebaseadusliku kaubitseja käest või kus inimestes on kahtlust äratanud aktiivne lemmikute müüja. „Seesuguste nõudeid mitte täitvate kaubitsejate käest looma ostmised lõppevad tihti kurvalt. Alati ei tähenda see loomalapse surma mõne haiguse tõttu vaid lemmikule võivad jääda eluks ajaks tõsised käitumishäired või terviseprobleemid. Ka tõutunnistus ei pruugi alati garanteerida, et looma on peetud keskkonnas, mis lemmiku füüsilist ega vaimset tervist ei ole negatiivselt mõjutanud. Paratamatult on läbimõeldud seadused ja kontroll need, mis loomade heaolu kõige efektiivsemalt tagada aitavad,“ kommenteeris ELS juhatuse liige Geit Karurahu.

Eesmärgiga kaitsta loomade heaolu, tarbijaid ja rahva tervist, kutsus Euroopa keskkonna- ja rahvatervise komisjon (ENVI) üles Euroopa Liidu tegevuskavas pöörama tähelepanu lemmikloomade ebaseaduslikule kaubandusele ja selle vastu võitlemisele. Ettepanekus kutsutakse üles võtma kasutusele mitmeid meetmeid lemmikute ebaseadusliku kaubitsemise vastu võitlemiseks. Lisaks vastutusele ja kohustusele võidela ebaseadusliku kaubanduse vastu soovitakse ka ELi ühtset kasside ja koerte identifitseerimise ja registreerimise süsteemi. Sealhulgas soovitakse paremat õiguskaitset ja karmimaid sanktsioone asjaosalistele (veterinaararstid, riiklikud avalikud teenistused, ettevõtjad). Soovitatakse ka inimesi julgustada lemmikloomi pigem adopteerima kui ostma.

Ettepanek võeti vastu 66 poolt ja 0 vastuhäälega, erapooletuks jäi 3 liiget. Veebruaris läheb see hääletusele Strasbourgis toimuval täiskogu istungil.