Foto: MetLife

Eestimaa Loomakaitse Liit (ELL) saatis maaeluminister Urmas Kruusele pöördumise, milles nõutakse vastuseid paljudele küsimustele, aga ka ametnik Margus Prosese eemaldamist loomakaitseseaduse muudatusi menetlevast töögrupist seoses kallutatuse ja vassimisega. Konkreetne ametnik tegeles märkimisväärset toetust saanud rahvaalgatuse “AITAB” raames esitatud ettepanekute menetlemisega ning üks ettepanek puudutas koerte püsivalt ketis pidamise keelamist. ELL-le ja LPG-le lubati 2021. aasta esimeses pooles, et nende ettepanekutega, mis puudutavad lemmikloomade pidamise nõudeid, liigutakse edasi ja kaasatakse huvitatud isikud. Kõikide küsimuste arutelu pidi toimuma loomakaitsjate osalusel kuid nüüd asus ametnik eelistama vaid mõne inimese ja ühingu erahuve.

Ketikoerte liikumisala vähendamise ja täna rikkumisena käsitletava 2 meetri pikkuses ketis pidamise seadustamise eelnõuks vormistamisest sai ELL teada mitte ministeeriumi vahendusel vaid täiesti juhuslikult eelmise aasta detsembris. ELL-le tuli “AITAB” rahvaalgatuse taustal väga ootamatult ja üllatuslikult, et kehtivaid ketikoerte tingimusi hakatakse mitte parendama, vaid hoopis koerte liikumisala veelgi kahandama. Pöördusime koheselt ministeeriumi poole ning palusime selgitusi kelle initsiatiivil ja millistel põhjendustel selline eelnõu on valminud? Samuti tundsime huvi miks ei ole selle ettepaneku menetlusse kaasatud huvigruppe ja palusime edastada kõik eelnõu menetlust puudutavad teaduspõhised andmed ning arvamused.

Saime ca kuu aega hiljem (19.01) vastuse, et eelnõu on alles tööversioonis ja ettevalmistusfaasis. Mainiti, et konsulteeriti vaid veokoerte ühenduse kõneisiku Margus Harakuga ja Eesti Kennelliiduga ning telliti ka eskperthinnang. ELL küsimustele sisulisi vastuseid ei antud ja mistahes algatuse aluseks olevaid arvamusi, teaduspõhist infot ei saadetud. Edastasime 03.02 juba teabenõude ja palusime edastada eksperthinnangu ning vastata seni vastamata küsimustele, sh selgitada, miks ei ole teisi huvigruppe kaasatud ning kogu diskussioon käib vaid muudatusest kasu saava huvigrupiga. 08.02.22 teavitati ELL-i eelnõu ja seletuskirja avalikustamisest EIS-s ja määrati lühike tähtaeg neile reageerimiseks, so 18.02.22.

Olime taas ebameeldivalt üllatunud – äsja saadetud MeM vastuse kohaselt olevat eelnõu alles ettevalmistusfaasis. Nüüd oli aga eelnõu juba “valmis”, kooskõlastamise faasis infosüsteemis üleval ja reageerimiseks määrati ootamatult lühike tähtaeg, kuid palvetele saata muudatuse aluseks olev ekspertiis ja arutelude faasis esitatud ettepanekud, ei olnud endiselt reageeritud. Seletuskiri ise kubises valedest – justkui olevat muudatus loomakaitsjatega kokku lepitud, samuti justkui olevat arvestatud “AITAB” kampaania ettepanekutega. Meenutame, et kavandatav muudatus on otseselt ettepanekutega vastuolus. Reageerisime kohe ja palusime samal päeval pikemat tähtaega, juhtisime tähelepanu juba ilmnenud seletuskirjas avaldatud valedele ning palusime jätkuvalt edastada eksperthinnangu ja asjassepuutuvad arvamused huvitatud isikutelt. Eksperthinnangu edastamine ei saa olla sedavõrd keerukas, et ka kahe kuu jooksul ei saa seda edastada. 09.02 polnud meile endiselt vastatud.

09.02 tegime juba avaliku pöördumise. Selle päeva õhtul saadeti lõpuks ekspertiis ja veokoerte ühenduse ettepanek, mis olevat muudatuse aluseks. Ametnik märkis, et konkreetne ettepanek sisaldab koondatult kõigi veokoertega tegelevate isikute arvamusi ning kui soovime neid eraldi, siis tuleb sellest teavitada. Loomulikult palusime saata kõik arvamused eraldi. Järgmisel päeval saadeti sama ametniku poolt meie nõude peale need arvamused ning selgus, et nn kõigi ühenduste eest esitatud nn ühine ettepanek ei koondanudki kõigi veokoerte pidajate ja muude huvigruppide arvamusi ning seletuskirjas ei ole mitmete vastupidiste seisukohtadega arvestatud. Mitte üheltgi veokoera pidajalt ega ka eksperdilt pole küsitud arvamust konkreetselt ketis peetava koera liikumisala vähendamise kohta.

Seega diskussiooni tekitamata ja ühe, väidetavalt kõigi veokoerte kasvatajate esindajana esinenud isiku ettepaneku alusel on sisuliselt tehtud eelnõu ning saadetud see juba kooskõlastamisele. Lisaks on sama ametnik küsinud arvamust ka sellelt konkreetselt veokoerte kasvatajalt, kelle osas on käimas järelevalvemenetlus just sel põhjusel, et koerte ketid on liiga lühikesed ja ei taga nõuetekohast liikumisala (so 40m2). Alles nüüd ja üksnes põhjusel, et ELL ise sekkus ja sai juhuslikult eelnõust teada, on kaasatud loomakaitseorganisatsioonid ning tegelikkuses kaasatakse loomakaitsjad ametniku sõnul vaid nö lõpliku sõnastuse otsustamiseks. Seega jääb mulje, et muudatuse jõustumine oleks justkui paigas ja küsimus on vaid tehnilistes üksikasjades.

Kogu muudatuse eelnõu menetlus on olnud tagasihoidlikult öeldes salatsev, keerutav, viivitatud on ELL-le vastamisega, loomakaitsjaid ei kaasatud, ehkki sama ametnik oli kursis, et loomakaitse ühendustel on asjas kõrgendatud huvi. Mis peamine – eksitud on otseselt head õigusloomet puudutavate normide vastu. Täielikult ignoreeritakse neid arvamusi ja seisukohti, mis muudatust ei toeta. Seletuskiri põhineb sisuliselt valedel ning loomade heaolu kitsendav muudatus tahetakse sisse viia justkui veokoerte tingimuste parendamise egiidi all – st seletuskirjas on jäetud eksitav mulje justkui oleks kavandatav muudatus vajalik lähtuvalt veokoerte eripärast tagada nende puhkeaeg ja heaolu treeninguvälisel ajal ning eesmärk on justkui vaid puhkeaja reguleerimine.

Eksitav on ka seletuskirjas toodud väide, et muudatus loomade heaolu ei ohusta. Kuidagi ei kompenseeri sellist väärkohtlemist ka kokku tunni pikkune ehk 2 korda päevas vähemalt pool tundi korraga ketiväline liikumine väikeses aedikus ja 400 m2 aedikut on veokoera jooksutamiseks igal juhul liiga vähe. Lisaks on selle nn leevendava meetme kontrollimine sisuliselt ka võimatu ning mitmekümne koera pidamisel (antud juhul on konkreetne probleemne kennel enam kui 60 koeraga) ka äärmiselt keeruliselt teostatav. Seletuskirjas on viidatud ka Eesti Kennelliidule, kes seda muudatust justkui toetaks. Paraku vastati kenneliidust Loomapäästegrupi esindajale, et see ei vasta tõele ja lähiajal saadab ühing välja ka vastavasisulise pressiteate.

Eeltoodule tuginedes palub Eestimaa Loomakaitse Liit Maaeluministril ja Maaeluministeeriumil:

  1. Jätta veokoerte kahe meetrise ketis pidamise seadustamise muudatus vastuvõtmata;
  2. Jätkata rahvaalgatuse „AITAB“ kampaania raames esitatud ettepanekute õigusloome protsessiga ning kaasata ettepaneku arueludesse igakordselt ka Eestimaa Loomakaitse Liit ning teised loomakaitse organisatsioonid;
  3. Eemaldada veokoerte tingimusi puudutava õigusakti muudatuse ja „AITAB“ kampaania muudatuste õigusloome protsessist ministeeriumi ametnik Margus Proses ning algatada M. Prosese suhtes õigusloome menetlust puudutavate rikkumiste eest asjakohane menetlus.

Rahvaalgatus.ee keskkonnas algatati ka allkirjade kogumine ning kui sa oled sama meelt, et kelgukoertele päevas tunnike liikumist on vähe ja ülejäänud “puhkeaeg” 23 tundi kahemeetrise keti otsas lausa jabur ja loomavaenulik, anna om allkiri SIIN