Maaeluministeeriumi kavandatava Põllumajandusministri 24. juuli 2008. a määruse nr 76 „Lemmikloomade pidamise nõuded” muutmise eelnõu seletuskiri kajastab otseselt eksitavat ja väärat teavet, reageerimiseks määratud tähtaeg on ebamõistlikult lühike. Eelnõus viidatud ekspertiisi ja arvamustega ei võimaldata tutvuda. Nimetatud muudatusega soovitakse tuua õiguskorda uue mõistena veokoer ja kehtestada veokoerte pidamistingimustele erand ning lubada nende koerte püsiv pidamine 2 m pikkusega ketis (mis praegu kehtiva õiguse järgi on käsitletav rikkumisena, sh karistatav).

Olete määranud manuses olevale eelnõule ja seletuskirjale tähtaja reageerimiseks 18.02.2022. Eestimaa Loomakaitse Liit palus 03.02.2022 Maaeluministeeriumile saadetud pöördumises (ka manuses) vastuseid mitmele eelnõu menetlusega seotud küsimusele, sh edastada eelnõu seletuskirjas viidatud Eesti Maaülikooli teadlastelt veokoerte ja ketikoerte heaolu käsitlev eksperdiarvamus – nimetatud eksperdiarvamus puudub ka kooskõlastamiseks esitatud eelnõu juures. Vastust pöördumisele veel pole ja tõenäoliselt esitatakse Maaeluministeeriumi vastus alles peale eelnõule reageerimiseks antud tähtaega. Ka puuduvad avalikustatud eelnõu ja seletuskirja juures igasugused dokumendid, mis viitaksid, et kirjalikult ja töögruppides on kavandatavad muudatusettepanekud ka tegelikkuses läbi arutatud veokoerte pidajatega, Eesti Kennelliiduga ja loomaõiguslastega ning ettepanekutega arvestamine on kokku lepitud. Palume arvamuse andmiseks teha kättesaadavaks ka arutelude faasis esitatud kirjalikud seisukohad. Arusaamatuks jääb, millises osas on eelnõus arvestatud „Aitab! Rahvaalgatus loomakaitseseaduse ja sellega seonduvate õigusaktide muutmiseks” „ – tegelikkuses on kavandatav muudatus rahvaalgatuse ettepanekutega täielikult vastuolus ja mitte ei too kaasa loomade heaolu tagavate tinigmuste parendamist vaid vastupidiselt halvendamist ning loomapidamisest kasu teeniva loomapidaja kasuks.

Olete enne eelnõu avalikustamist kaasanud aruteludesse erinevad konkreetselt muudatusest kasu saavad isikud, kuid jätnud kaasamata loomakaitseorganisatsioonid ning muud isikud, kes võiks anda muudatusele objektiivse hinnangu. Ka praegusel juhul pole te edastanud arvamuse küsimuse kirja teistele loomakaitseorganisatsioonidele (ELL on praeguseks kaasatud üksnes põhjusel, et õnnestus saada teavet sellise kavatsuse ettevalmistamise kohta omal initsiatiivil). MeM on alles hiljuti, so 19.01.22 ELL küsimustele sisulist vastust andmata selgitanud (vt manuses), et kavandatava muudatuse osas on tegemist üksnes tööversiooniga ja ELL kommenteeris tööversiooni. Tegelikkuses nähtub, et avalikustatud versioon on sama sama sisuga mis väidetud tööversioon. MeM 19.01.22 vastuskirjas on märgitud, et teemasse süvenemisel oleme konsulteerinud veokoerte pidajatega, sealhulgas veokoerte ühenduse kõneisiku Margus Harakuga, ja Eesti Kennelliiduga. Samuti tellisime eksperthinnangu Eesti Maaülikoolist ning tutvusime põhjamaade praktikatega, kus veokoerte pidamine on rohkem levinud. Konsultatsioonide käigus on saanud selgeks, et veokoerte pidamise juures on heaolu tagamiseks vajalik pigem piisav puhkeaeg, kui ketis ulatusliku liikumisvõimaluse pakkumine. Seega nähtub sellest üheselt, et ühtegi loomakaitseorganisatsiooni ei ole kaasatud olnud eelnõu kavandamise aruteludesse. Seega on seletuskirjas otseselt esitatud väärat teavet. Ka seletuskirja viide AITAB kampaania rahvaalgatusele on äärmiselt asjakohatu ja eksitav.

Palun määrata eelnõule reageerimiseks pikem ja mõistlikum tähtaeg ning võimaldada esitada arvamus pärast ekspertiisiakti ja enne eelnõu kättesaadavaks esitatud seisukohtade kättesaadavaks tegemisest mõistliku aja jooksul. Ootame kohest vastust reageerimiseks määratud tähtaja pikendamise küsimuses ning selgitada, millal edastate ekspertiisiakti ja enne eelnõu avalikustamist esitatud kirjalikud arvamused isikutelt, kes olid protsessi kaasatud.