2032. aastaks investeeritakse Eesti elurikkuse püsimiseks ja ökosüsteemide säilimiseks kokku 18,8 miljonit eurot. Üle kogu Eesti viiakse ellu mitmeid tegevusi, mis aitavad meie keskkonnal ja inimestel kliimamuutustega kohaneda.

Keskkonnaministeeriumi juhtimisel käivitub projekt LIFE-SIP AdaptEst, et parandada Eesti valmisolekut kliimamuutustega kohanemiseks. Projektiga uuendatakse Eesti tuleviku kliimaprognoose ning leitakse mitmele Eesti piirkonnale lahendused muutuvate ilmastikutingimustega paremaks toimetulekuks. Näiteks:

• uuritakse, milline on luhaheina kui biomassi kasutuspotentsiaal;
• otsitakse võimalusi heitvee taaskasutuseks Ida-Virumaa põllumajanduses ja tööstuses;
• otsitakse lahendusi veekogude seisundi parandamiseks ning täiustatakse lõheliste kudemistingimusi;
• kasvatatakse ja asustatakse veekogudesse kaitsealuseid ja ohustatud kalaliike nagu tõugjas, harjus ja siig ning seiratakse nende liikide olukorda;
• lammutatakse vähemalt kümme