§ 9.  Koera liikumisvajaduse rahuldamine

  Koerale tuleb tagada võimalus rahuldada liikumisvajadust, arvestades tema suurust ja temperamenti.

§ 10.  Koera pidamine ketis

  (1) Ketis peetava koera kaelarihm ei tohi olla metallist ega poov.

  (2) Kui koera kett on kinnitatud jooksutrossile, peab koer saama liikuda piki trossi 10 m ulatuses ja vähemalt 2 m laiuti kummalegi poole.

  (3) Kui koera kett on kinnitatud muule sobivale vahendile, siis peab koer saama liikuda vähemalt 40 m2 ulatuses.

  (4) Kui koera kett on metallist, siis peab keti ja jooksutrossi või muu sobiva vahendi ühenduskoht olema sellisest materjalist, mis koera liikumise ajal ei tekitaks koera häirivat heli.

  (5) Koera kett peab paiknema nii, et oleks välistatud selle keerdumine puu või muu eseme ümber.

§ 11.  Koera pidamine väliaedikus

  (1) Koera väliaediku pindala peab olema kuni 5 kg kaaluva koera puhul vähemalt 3,5 m2, kuni 10 kg kaaluva koera puhul 4 m2, kuni 20 kg kaaluva koera puhul 4,5 m2, kuni 50 kg või rohkem kaaluva koera puhul vähemalt 7 m2 looma kohta.

  (2) Kui väliaedikus peetakse üle ühe koera, tuleb väliaediku pindala arvutamiseks lisada lõikes 1 ühe koera jaoks ettenähtud pindalale samas lõikes toodud vajalik pindala vastavalt koerte arvule ja nende keskmisele kaalule.

§ 12.  Koerakuut

  (1) Aasta ringi võib õues pidada vaid sellist koera, kes on kohastunud pidevaks õues olemiseks.

  (2) Välistingimustes peetaval koeral peab olema kuut või loomale ebasoodsate ilmastikutingimuste eest kaitset pakkuv muu ruum või ehitis.

  (3) Selles paragrahvis sätestatud nõudeid kohaldatakse ka koerale ebasoodsate ilmastikutingimuste eest kaitset pakkuva muu ruumi või ehitise suhtes.

  (4) Kuudi suurus, ehitus ja varustatus peavad olema koerale sobivad. Kuudi seinad, katus ja põrand ei tohi tuult läbi lasta ning peavad vajaduse korral olema varustatud soojusisolatsiooniga. Kuudi põhi peab asuma maapinnast kõrgemal.

  (5) Kuudi sissepääsuava peab sobima seal peetava koera suurusega ning ei tohi põhjustada koera vigastumist. Sissepääsuava varustatakse vajaduse korral sobiva kattega, mis kaitseb koera ebasoodsate ilmastikutingimuste eest.

  (6) Kuudi põrand tuleb hoida puhta ja kuivana.

  (7) Koeral peab kuudis olema magamisalus.

§ 13.  Koera pidamise puur

  (1) Kui koera peetakse puuris või muus selletaolises ruumis, peab ruumi pindala olenevalt looma suurusest olema vähemalt järgmine:

Koerte arv Pindala (m2)
Koera (koerte) keskmine kaal
Kuni 5 kg kuni 10 kg kuni 20 kg kuni 30 kg kuni 40 kg kuni 50 kg
ja rohkem
1 2,0 2,0 2,5 3 3 4
2 2,0 2,5 3,5 4 5 6
3 2,0 3,5 4,5 5 6 7
4 2,5 4,0 5,5
5 3,0 5,0 6,5
6 4,0 5,5
7 4,5 6,0

  (2) Püütud hulkuva koera karantiiniaja vältel varjupaigas pidamise korral või koera ravi eesmärgil lühiajalise hoidmise korral võib puuri pindala olla lõikes 1 sätestatud pindalast kuni 50% väiksem.

  (3) Koera pidamise puuri või muu selletaolise ruumi kõrgus peab olema vähemalt võrdne selles peetava koera kahekordse pikkusega rinnakust kuni sabajuureni. Kui samas puuris peetakse mitut koera, määratakse puuri kõrgus suurima koera järgi. Puuri põrand peab olema jäik.

  (4) Kui koera peetakse puuris või muus selletaolises ruumis, tuleb teda viia jalutama vähemalt kaks korda päevas.

§ 14.  Paaritamine ja poegimine

  (1) Emasel koeral peab olema võimalus rahulikult poegida selleks sobivas kohas, mis on loomale tuttav või millega ta on saanud tutvuda varakult enne poegimist. Poegimiseks valmistuvale või kutsikaid imetavale emasele koerale peab olema tagatud rahulik keskkond. Poeginud koeral peab olema võimalus kutsikate juurest ilma takistuseta ära käia.

  (2) Aretuseks kasutatavat emast koera ei tohi liiga sageli paaritada. Paarituse sageduse määramisel tuleb tagada koera tervis ja heaolu, arvestades koera vanust, tõugu, tervislikku seisundit ja eelmise pesakonna seisukorda. Vajaduse korral konsulteeritakse paaritamiseks sobivaima aja määramiseks veterinaararstiga.

  (3) Kui võõrutatud 8–16 nädala vanuseid kutsikaid peetakse puuris või muus selletaolises ruumis, peab ruumi pindala olenevalt kutsika suurusest olema vähemalt järgmine:

Kutsikate kaal kokku (kg) Pindala (m2)
kuni 10 2,0
kuni 20 2,5
kuni 30 3,5
kuni 40 4,0
kuni 50 5,0
kuni 60 5,5
kuni 70 6,0